บทความ

 หาตำแหน่งของ php.ini ใน directadmin

ตำแหน่งของ php.ini ใน directadmin เวอร์ชั่นตั้งแต่ 2 /usr/local/phpXX/lib/php.iniphpXX...